POLÍTICA DE PRIVADESA


1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

  – Entitat: MARCEL·LA ANDREU GASA (SUI GENERIS COMUNICACIÓ CREATIVA)

  – Direcció de l’entitat: Plaça Paeria 14, 1r 2a, 25007 (Lleida)

  – Email de l’entitat: suigeneriscreativa@gmail.com

  – Responsable del tractament: MARCEL·LA ANDREU GASA

  – Telèfon del Responsable del tractament: 973670599

  – Direcció email del Responsable del tractament: suigeneriscreativa@gmail.com 

 

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a SUI GENERIS COMUNICACIÓ CREATIVA tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

o Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa.

o Compra/venda de material.

o Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat.

o Coordinació d’activitats empresarials.

o Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.

o Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.

o Formació.

o Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.

o Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.

o Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats.

o Prestar-los un servei.

o Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.

o Realitzar comandes.

o Recepció de la prestació d’un servei.

o Presa d’imatges fotogràfiques i de vídeo.

o Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral.

o Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa.


3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps de 5 anys, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

o Consentiment inequívoc

o Execució d’un contracte

o Consentiment inequívoc

o Execució d’un contracte


5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

o Administració tributària

o Bancs i entitats financeres

o Entitats de Consultoria/Auditoria

o Gestoria/Assessoria

o Seguretat social

o Servei de Prevenció de Riscos Laborals


6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a SUI GENERIS COMUNICACIÓ CREATIVA estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició al tractament de les seves dades. SUI GENERIS COMUNICACIÓ CREATIVA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

o Per a exercir el seu dret de Accés faci clic aquí

o Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí

o Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí

o Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí

o Per a exercir el seu dret de Oposició faci clic aquí

o Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Plaça Paeria 14, 1r 2a (25007) LLEIDA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.


7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: política de cookies.

© SUI GENERIS COMUNICACIÓ CREATIVA 2022

Skip to content